הכנה לשימוש

קביעת מחיצה פעילה ב-FDISK

הגיעו לחלון הראשי של FDISK:

Microsoft Windows 98
Fixed Disk Setup Program
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

FDISK Options


Current fixed disk drive: 1

Choose one of the following:

1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS Drive
4. Display partition information
5. Change current fixed disk drive


Enter choice: [1]


Press Esc to exit FDISK

בחרו באפשרות מספר 2 (Set Active Partition).

יופיע המסך:

Set Active Partition


Current fixed disk drive: 1

Partition  Status   Type    Volume Label  Mbytes   System   Usage
C: 1               PRI DOS                 2048   FAT16      100%
Total disk space is 4096 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

Enter the number of the partition you want to make active........: [ ]

עליכם לבחור באחת המחיצות (אפשר רק מחיצות ראשיות!) ולהקיש את מספרה. במקרה שלנו, ישנה רק אפשרות אחת: המחיצה הראשונה. לכן מקישים 1 והמסך מתעדכן:

Set Active Partition


Current fixed disk drive: 1

Partition  Status   Type    Volume Label  Mbytes   System   Usage
C: 1          A    PRI DOS                 2048   FAT16      100%
Total disk space is 4096 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

Partition 1 made active

Press Esc to continue

הסימון A שהופיע בפרטי המחיצה מציין שזו המחיצה הפעילה כרגע. לוחצים Esc וחוזרים לתפריט הראשי.

אחורה: יצירת מחיצות בדיסק באמצעות FDISK

קדימה: שימוש ב-Format לאתחול מחיצות